zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

19 lipca 2017

Czy biuro rachunkowe musi być podatnikiem VAT?


Zakładając biuro rachunkowe, należy dokonać wyboru zakresu świadczonych usług. Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT zależy od tego, czy w ramach realizacji usługi księgowej będziemy świadczyć również usługi doradcze lub prawnicze.

 

Przepisy podatku VAT przewidują zwolnienie dla podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, oraz nowo założonych firm, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia są wyłączone usługi o charakterze prawniczym i doradczym. Z tego powodu korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez biura rachunkowe przez wiele lat budziło wątpliwości.

Kiedy przysługuje zwolnienie?

Biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT do wysokości limitu przychodów q wysokości 200.000 zł, jeżeli:

  • świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych,
  • sporządza zeznania i deklaracje podatkowe,
  • nie świadczy usług o charakterze prawniczym i doradczym.

Definicja usług doradczych

Odpowiedź na pytanie czy konkretne biuro może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wymaga doprecyzowania zakresu czynności rozumianych jako usługi doradcze i prawnicze. Ustawa o podatku VAT nie definiuje tych usług. Natomiast ustawa o doradztwie podatkowym określa jako doradztwo podatkowe następujące czynności:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych, oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, oraz podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Wypowiedź Ministerstwa Finansów

Ze względu na wątpliwości związane z zakresem usług rozumianym jako doradztwo podatkowe Ministerstwo Finansów w dniu 9 kwietnia 2015 r. wydało interpretację, w której oddziela świadczenie usług księgowych od doradztwa podatkowego. Według tej interpretacji prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej oraz sporządzanie deklaracji ma charakter bardziej techniczny niż prawny i nie jest tożsame z udzielaniem porad prawnych i podatkowych.

Natomiast usługi doradcze i prawnicze polegają na udzielaniu porad, wskazówek i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i celnego, wydawaniu opinii prawnych, budowaniu strategii działania firmy pod kątem optymalizacji podatkowej.

Newsletter_2

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi

Wątpliwości budzi również kwestia reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi. W tym miejscu warto jednak przywołać interpretację IBPP1/4512-474/15/AW z dnia 24 lipca 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, która wskazuje, że nie stanowią usług doradczych ani prawniczych czynności wykonywane na podstawie udzielonych pełnomocnictw obejmujących podpisywanie, składanie i odbieranie w imieniu klientów: zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, obowiązujących sprawozdań i deklaracji podatkowych oraz składanie wyjaśnień, pism i druków związanych ze świadczoną usługą księgową.